Marketplace Menu
  • Nieuw in de shop
  • Promoties
  • Bestsellers
  • Shop per merk
  • Neem contact

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Gegevens van de ondernemer

TOMSON Bv.
Kwatrechtsteenweg 111, 9230 Wetteren
Telefoonnummer +32 (0)9 363 09 01 | Fax: +32 (0)9 363 09 02

Tomson Bv. is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur.

1.1 In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder 'Tomson': Tomson Bv, tevens handelend onder de handelsnamen Inktbestellen, Kantoorbestellen.
1.2 Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een Contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan met Tomson.

2. Algemeen

2.1 Naast de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden kan Tomson andere voorwaarden hanteren, specifiek op de soort transactie of aard van de bestelling/product. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven die van de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Tomson en iedereen die bij Tomson bestellingen plaatst.
2.3 Tomson behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden bij toekomstige bestellingen op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.
2.4 Door het gebruik van een website van Tomson en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Gebruiker de Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten die vermeld staan op deze site.
2.5 De Algemene Voorwaarden die de Gebruiker hanteert zijn niet van toepassing.

3. Het aanbod

3.1 Het aanbod op de site bevat voldoende gedetailleerde informatie over de aard van de producten en/of de diensten. Elk aanbod bevat voldoende informatie voor de Gebruiker zodat voor laatstgenoemde duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn, verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Vergissingen of fouten in de aanbieding binden de ondernemer niet. Ondanks de grote zorg waarmee de website is samengesteld, kan Tomson niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en/of vergissingen die in de website zijn geslopen.
3.2 Artikel 3.1 betreft in het bijzonder:
- De prijs, uitgedrukt in Euro's en exclusief BTW, inclusief Recupel en andere toeslagen.
- Eventuele verzendkosten

4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst is geldig van zodra de Gebruiker de bestelling geplaatst heeft, en wordt bevestigd door een bestellingsbevestiging per email naar een door de Gebruiker opgegeven E-mailadres.
4.2 De Gebruiker en Tomson komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst, gemaakt door gebruikt te maken van elektronische communicatievormen, geldig is, waarbij het ontbreken van een geschreven handtekening niets afdoet aan de verbindende kracht van de aanvaarding van het aanbod.

5. Herroepingsrecht

5.1 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Tomson - Kwatrechtsteenweg 111 - 9230 Wetteren - +32 (0)9 363 09 01 - shop@kantoorbestellen.be, via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
5.2 Na de aanvaarding van het aanbod, de aankoop van een product en/of de levering van een dienst, heeft de consument steeds de mogelijkheid om deze overeenkomst te verbreken zonder opgave van reden, binnen de veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat de Gebruiker het product heeft ontvangen en/of het moment waarop de dienst is aanvaard. Wanneer de laatste dag van deze termijn niet valt op een werkdag geld de eerstvolgende werkdag als laatste dag van de termijn.
5.3 Er geldt een uitzondering op Artikel 5.1, waardoor de Gebruiker niet langer beschikt over het recht om van de aankoop af te zien. Dit is het geval wanneer de artikelen beschadigd of incompleet zijn en/of wanneer van inktcartridges en/of tonercassettes de verzegeling verbroken is, en/of wanneer deze zijn geïnstalleerd of geregistreerd.
5.4 Bij herroeping zijn er geen kosten voor de terugzending ten laste van de klant.
5.5 Bij herroeping wordt, indien de Gebruiker een bedrag heeft betaald, een terugbetaling zo spoedig mogelijk uitgevoerd, uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst door Tomson van het teruggezonden product of de herroeping van de dienst.

6. Levering

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden, wij streven ernaar bestellingen binnen één (1) dag na ontvangst van betaling te versturen. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringstermijn werd afgesproken. Indien de Gebruiker zijn product niet conform voorgaande voorwaarden ontvangt, heeft hij het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6.2 Leveringen vinden plaats op het door de Gebruiker opgegeven verzendadres, dat is opgegeven bij de totstandkoming van de overeenkomst.
6.3 Zodra de te leveren producten op het aangegeven afleveradres (Artikel 6.2) werden afgeleverd, gaat het risico dat rust op de producten over op de Gebruiker. 6.4 Indien het niet mogelijk is alle producten op eenzelfde tijdstip te leveren (bijvoorbeeld wanneer een deel van de producten niet op voorraad zijn) dan kan Tomson beslissen de levering in meerdere keren uit te voeren.
6.5 Wanneer het product schade ondervindt bij het transport hiervan naar de Gebruiker, zijn de kosten voor reparatie, of het voorzien in een nieuw product voor de rekening van Tomson.

7. Gebreken en klachten

7.1 Bij acceptatie van de levering van de producten dient de Gebruiker de producten nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de Gebruiker, m.b.t. de levering, die uiterlijk zichtbaar moeten zijn, dienen door de koper binnen dezeven (7) dagen na levering, aan Tomson schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.
7.2 Bij klachten heeft de klant altijd de mogelijkheid Tomson te contacteren, wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Klachten dienen duidelijk en gedetailleerd te worden beschreven en dienen ons via mail of schriftelijk te worden toegestuurd.

8. Garantie

8.1 Wij volgen de wettelijke bepalingen inzake garantie, die in de Belgische wetgeving zijn vastgelegd.
8.2 Er wordt, bovenop de wettelijke bepalingen, geen garantie verleend in volgende gevallen:
- Indien slijtage van het product als normaal beschouwd kan worden.
- Indien er veranderingen aan het product zijn aangebracht, zoals reparaties zonder toestemming van Tomson of de fabrikant van het product.
- Wanneer geen originele factuur kan worden voorgelegd, wanneer deze is gewijzigd of wanneer deze (gedeeltelijk) onleesbaar is gemaakt.
- Wanneer de gebreken ten gevolge zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
- Wanneer de gebreken ten gevolge zijn van beschadiging met opzet, grote onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- Wanneer de gebreken ten gevolge zijn van gebruik met defecte toestellen van derden.

9. Privacy

9.1 Bij gebruik van deze site van Tomson gaat de gebruiker akkoord met de Privacy Policy, die terug te vinden is op de site.
9.2 Door gebruik te maken van deze online winkel Tomson kunnen zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten die in deze online winkel zijn geslopen.

10. Overmacht

10.1 Tomson is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Tomson alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Tomson behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tomson gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Tomson bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Tomson is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Tomson aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Tomson zolang de afnemer de vorderingen van Tomson uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Tomson wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

12.2 De door Tomson geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Tomson of een door Tomson aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Tomson haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Tomson zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Tomson.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Tomson en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dendermonde kennis.

13.3 In uitzonderlijke gevallen kan er voor arbitrage worden gekozen wanneer beide partijen hiermee akkoord gaan.